Terug naar home

 

     
Advies bij Nieuw- en Verbouw
Vertrouw op creativiteit en ervaring
 
   

 

Waarom is arbo advies bij nieuwbouw of verbouw nodig?

Architecten en installatie-adviseurs dienen alle facetten van de nieuwbouw of verbouw te integreren in hun ontwerp. Dit zijn er ontzettend veel. Hierbij sneeuwen de arbo-eisen of -wensen al snel onder. Daarnaast werken architechten en hun installatie-adviseurs veelal met standaard programma's om hun ontwerpen te berekenen. De gehanteerde modellen stroken vaak niet met wat men in de praktijk doet of wenst.

Daarom zijn er in zoveel gebouwen bijvoorbeeld klimaatproblemen of is er sprake van geluidshinder. Of levert een ondoordachte mix van voetgangers en auto's gevaar op dat bij het ontwerp voorkomen had kunnen worden.

Een toets van het ontwerp, specifiek aan de hand van arbo-eisen, kost relatief weinig (veelal minder dan 0,025% van het bouwbudget) en kan hoge kosten door later benodigde aanpassingen in het gebouw voorkomen.

 

Voorbeelden

Een bank besluit tot nieuwbouw. In het ontwerp is centraal een open trappenhuis met een vide opgenomen. De ramen kunnen niet open in verband met de veiligheid. In het arbo-advies wordt opgemerkt dat de warmtelast te hoog wordt en dat het open trappenhuis niet aan de brandveiligheidseisen voldoet. Het advies is de vide te voorzien van dubbel glas met afzuiging. Omdat het een toets betreft van het definitief ontwerp wordt het advies niet overgenomen. Eén jaar na de bouw wordt 300.000 Euro uitgegeven aan aanpassingen in de klimaatinstallatie in verband met klimaatklachten over hoge temperaturen en tocht.

Bij de bouw van een ziekenhuis is in de centrale hal een marmeren vloer gepland. Dit geeft bij nat weer uitglijgevaar doordat de vloer glad wordt. Dit wordt opgemerkt in de arbo-toets van het ontwerp. De vloer wordt later voorzien van een coating.

Bij diverse ontwerpen van kantoorgebouwen wordt in het ontwerp uitgegaan van een energieefficiente klimaatinstallatie berekend volgens de geldende ISO normen. Voor de invoer wordt uitgegaan van de standaard minimum waarden conform het Bouwbesluit. In het ontwerp wordt echter verderop de capaciteit van de ventilatie groter genomen dan de minimale waarde in het Bouwbesluit. De klimaatinstallatie is daardoor veelal te krap bemeten.

Bij diverse verbouwingen worden wanden verplaatst en kantoren anders ingedeeld. Men vergeet echter vaak dat dan ook het ontwerp van verwarmings- en ventilatieinstallaties veelal aanpassing behoeven.

Bij een verbouwing wordt de automatiseringsruimte verplaatst naar een ruimte waarin de temperatuurvoelers zitten. De apparatuur geeft veel warmte af. Daardoor slaat in de nieuwe situatie de centrale verwarming te laat aan. Er ontstaan veel klachten over kou.

Bij een instelling voor thuiszorg wordt een nieuwbouw ontworpen. De nieuwbouw heeft een open trap in de centrale hal. Onder de trap is de wachtruimte gepland. Dit is niet prettig voor het vrouwelijk personeel die in rokken de trap opmoeten.

In een voorlopig ontwerp van een groot, open glazen gebouw is de opmerking in het arbo-advies dat dat wat brandveiligheid betreft niet voldoet. De opmerking van de architect is dat hij dit in later overleg met de brandweer wel oplost, b.v. via aanbrengen van sprinklers. Het ontwerpproces gaat door. Het definitief ontwerp wordt door de brandweer niet geaccepteerd. De brandweer eist naast sprinklers (dit is al erg duur), toch de vereiste compartimentering. Het ontwerp dient ingrijpend gewijzigd te worden. Dit brengt vertraging en hoge extra kosten.

Een bijzonder mooi ontwerp, bestaand uit een kantoor verdeeld over 5 taartpunten die met de brede zijden tegen elkaar aanliggen, wordt getoetst op arbo. In het arbo-advies wordt de opmerking gemaakt dat in de kantoren in de 'oksels' van de taartpunten het daglicht niet ver door kan dringen en dat men daar direct in de andere kantoren aan de overzijde kan kijken. Het ontwerp wordt gewijzigd zodat in deze ruimtes geen kantoren worden geplaatst. Als dat na de bouw had moeten gebeuren, was dat een kostbare aangelegenheid geweest.

 

Werkwijzen

Specifiek voor ARBO ADVIES VERBERNE is dat wij de meest relevante arbo-eisen hebben vertaald naar de voor ontwerpende partijen bekende functionele eisen.

Wij werken voor u als opdrachtgever. Het advies wordt niet alleen schriftelijk aangeleverd, maar liefst vooraf besproken met de architect en/of installatie-adviseurs. De bespreking wordt gevoerd in een samenwerkende, cooperatieve stijl zodat architect en adviseurs het niet als aanval op hun werk ervaren. Bovendien is het zo mogelijk om na te gaan welke verbeteringen mogelijk zijn en draagvlak hebben. Het gaat immers niet om 'arbo' alleen, maar om het 'meewegen van arbo' om een zo goed mogelijk functioneel ontwerp van uw gebouw te bereiken.

Het ideaal is om ons zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces te betrekken.

Het ideaal is om vanaf de start van het ontwerpproces:

Alle door het ontwerpteam geleverde ontwerpinformatie wordt zo vanaf de start voorzien van de juiste arbo-input.

Wordt dat te kostbaar dan is het volgende verstandig:

Het voordeel hiervan is dat het de architecten zonder veel extra werk mogelijk wordt gemaakt om de relevante functionele eisen nog in zijn ontwerp te verwerken.

Is het ontwerp al in een later stadium???

Ook dan is het nuttig en mogelijk om het ontwerp nog te toetsen.

En bedenk....De kosten van onze bijdragen betalen zich bijna altijd ruimschoots terug!!!